Kdo jsme 

     Jsme neziskovka s velkými plány         do budoucna

Naše poslání charakterizuje motto:

"Radost se učit, radost žít."


KOMUNITNÍ ŠKOLA A ŠKOLKA 

Jsme komunitní škola a školka, v němž jsou jeho návštěvníci podporováni k aktivitě a vlastnímu rozvoji, a to v pohodové, rodinné atmosféře.
Jsme  bezpečným prostorem, ve kterém společně prožíváme radost, sdílíme zážitky a dbáme na základní hodnoty jako jsou úcta k rodině a blízkým, k prostředí a přírodě v kombinaci s touhou po poznání, dobrodružství, a to vše s kreativitou a hravostí.
Jsme místem, kam se my všichni rádi vracíme.

Naše školka a škola  je určena především dětem, a to od tříletých zajíčků přes rozpustilá předškolní zajíčata až po zvídavé školní zajíčky. 


CHCEME VYBUDOVAT PROSTOR, KTERÝ BUDE SLOUŽIT DALŠÍM GENERACÍM

Vize a současné plány 

Chceme, aby naše nová škola: 

  • stála na hodnotách respektu svobody, transparentnosti a jedinečnosti 
  • byla dostupná více dětem a ovlivňovala další budoucí generace 
  • vedla k celoživotnímu vzdělávání
  • nabídla programy pro dospělé zažívala úspěch a radost a to stejné chceme, aby naši žáci měli radost ze svého pokroku, úspěchu a růstu 
  • tvořila společenství založené na respektu, toleranci, naslouchání, důvěře, podpoře a zodpovědnosti
  • učila smysluplně, chtěně i objevně 
  • měla učitele jako partnera směrem k žákovi 
  • byla inspirativním prostorem byla demokratickým, zdravým, bezpečným, pozitivním, podnětným a otevřeným místem, kam všichni rádi chodí (žáci, rodiče, učitelé, zaměstnanci)

14 let se věnujeme vzdělávání

Jak to všechno začalo?

Provoz rodinného centra byl zahájen 24. 8. 2009 a dopolední program Dětského klubu byl zahájen již v květnu. RC Zajíček vzniklo díky aktivitě několika rodičů s malými dětmi, kteří chtěli řešit nedostatečnou kapacitu v místní mateřské škole a kteří chtěli jít vlastní cestou. Ve velmi krátkém čase se ukázalo, že rozhodnutí vytvořit nové prostředí pro předškolní děti bylo správné. A dnes po deseti letech existence víme, že veškeré úsilí za to stálo. Jak děti přibývaly a rostly, vznikl první stupeň rodinné školy. Ale jdeme pořád dál. Cesta, kterou jsme se vydali, je plná výzev, a proto jsme v září 2020 otevřeli druhý stupeň základního vzdělávání. I Vy jste zváni.

Aplikujeme celostní přístup k učení a zavádíme do praxe inovace po vzoru např. skandinávského systému vzdělávání jako individuální přístup, projektová výuka, důraz na osobnostní rozvoj i na rozvoj kompetencí, prožitkové učení.

Důraz klademe na vedení žáků k samostatnosti a samostatné práci, žáci jsou podněcováni k samostatnému učení a odpovědnosti za svou práci. Učitel je v naší škole v roli průvodce, který uplatňuje partnerský, respektující přístup v komunikaci a k řešení problémů.

Důležitým pilířem je spolupráce rodiny a školy.

Eva Špačková, jedna ze zakladatelek