Program a přístup

1. ZAČÍT SPOLU
2. RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN
3. LES VE ŠKOLE
4. VÝCHOVA KE CTNOSTEM

1. ZAČÍT SPOLU

V RC Zajíček se inspirujeme programem Začít spolu, který je v souladu s cíli a náplní Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, vydaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Tento program se zaměřuje na rozvíjení těchto (v současnosti klíčových) kompetencí u dětí:

 • Komunikovat a spolupracovat ve skupině
 • Rozpoznávat problémy a řešit je
 • Umět se samostatně rozhodovat a nést za svou volbu odpovědnost
 • Přijímat změny a vyrovnávat se s nimi
 • Být tvůrčí a mít představivost
 • Sdílet zájem a odpovědnost vůči společnosti a prostředí, ve kterém žijeme
 • Podporovat tělesný rozvoj a zdraví dítěte, jeho osobní spokojenost a pohodu

Základní informace o programu Začít spolu:

Vzdělávací program "Začít spolu" je v ČR realizován od roku 1994, v současné době je využíván v praxi desítek mateřských i základních škol. Jedná se o mezinárodní program (mezinárodní název tohoto programu je "Step by Step"), podle kterého pracují mateřské školy v sedmnácti zemích světa, kombinuje bohaté evropské tradice ve výchově malých dětí s teoretickými i praktickými postupy. V našich podmínkách jsou prvky programu "Začít spolu" často kombinovány s "Rámcovým vzdělávacím plánem pro předškolní zařízení" (RVP PV). Hlavní cíle programu "Začít spolu" totiž umožňují v plné míře naplňovat cíle RVP PV, ale jinou pro dítě přijatelnější formou.

Program "Začít spolu" buduje základy pro postoje, znalosti, dovednosti životně důležité pro člověka, který se bude vyrovnávat s nároky a problémy současnosti i budoucnosti, připravuje děti na to, aby se v budoucnu aktivně zajímaly o učení, uměly se samy aktivně a efektivně učit, učení je bavilo a nebylo pro ně spojeno s nadměrným stresem.

Dítěti předškolního věku je vlastní učit se na základě prožitku a zkušenosti. Rozvíjí se a učí na základě vlastní aktivity, učí se tím, co samo dělá, zkusí, v čem se aktivně uplatní a co ho baví.

Cílem pedagogického procesu je dosáhnout vysokého stupně samostatnosti dětí, individuálního získávání kompetencí, které budou schopné uplatňovat v dalším životě vzdělávání.

Hlavní záměry programu "Začít spolu"

 • Důraz na individuální přístup ke každému dítěti
 • Vedení dětí k samostatnému rozhodování - k volbě a odpovědnosti
 • Rozvíjení schopností, znalostí a dovedností dětí prostřednictvím plánované činnosti, center aktivit a pozorování
 • Důraz na účast rodiny

Program "Začít spolu" pomáhá dětem vytvářet vlastní porozumění:

 • Fyzikálnímu světu - prostřednictvím činností jako měření, vážení, stavby z kostek, práce se dřevem, hraní s pískem, vodou, míchání barev atd.
 • Sociálním a kulturním informacím - prostřednictvím her, vaření, četby příběhů, dramatických her, účastí na rodinných akcích v průběhu roku atd.
 • Logice a matematice - měření, srovnávání, počítání, objevování ekvivalentů, logické řazení do sledu, třídění, klasifikace atd.
 • Vztahu mezi psaným a mluveným slovem - prostřednictvím častého kontaktu s knihami, písmeny, předčítáním, vlastním "psaním" a "čtením", častým kreslením obrázků, poslechem pohádek, příběhů, vyjadřováním vlastních myšlenek a prožitků.

Program "Začít spolu" podporuje u dětí:

 • Fyzický vývoj - prostřednictvím chůze, běhu, skoků, poskoků, hodů, lezením a základními gymnastickými prvky, turistikou, sezonními činnostmi, míčovými hrami, zvládáním překážkové dráhy na hřišti nebo zahradě atd.
 • Sociálně-emocionální vývoj - prostřednictvím řešení sporů, vyjadřování pocitů, kontroly impulzu, vzájemné úcty a péče mezi dětmi navzájem a ve vztahu k dospělým, iniciativních počátků a následování, sdílení, péče o materiály a spolupráce s druhými atd.
 • Rozvoj inteligence - vede děti k samostatnému myšlení, k tvořivosti, k prozkoumávání věcí do hloubky, k chápání dění na základě vlastního experimentování, pozorování a objevování atd.
 • Rozvíjí jazyk i matematicko-logické představy dě.

Program poskytuje dětem:

 • Dostatek času na prozkoumávání prostředí.
 • Příležitost učit se mnoha způsoby: vařením, kreslením, malováním, modelováním, zpěvem a tancem, diskusemi, stavěním, dramatickými hrami, činnostmi venku, prohlížením knih a časopisů, prací se dřevem, papírem, písmeny, pískem a vodou, pozorování, pokusy a objevy.
 • Příležitost učit se způsobem, který vyhovuje individuálnímu stylu každého dítěte, ať již jde o rychlost, délku učení, podíl aktivity a pasivity při učení, možnost učení se činnostmi, hrou, poslechem, pozorováním, nápodobou, vlastním pokusem a omylem, metodou přirozených následků - poskytuje klidné a bezpečné místo, kde mohou prozkoumávat své pocity, dopouštět se chyb, napravovat je a řešit konflikty.
 • Příležitost vybírat si, kterých činností se chtějí účastnit.
 • Místo, kde mohou veřejně vystavit svou práci.
 • Ocenění a pozitivní hodnocení osobní aktivity dítěte.

Spolupráce s rodiči

Spolupráce s rodinou je dalším ze základních stavebních kamenů tohoto programu. "Začít spolu" je program otevřený a vychází z předpokladu, že při výchově dětí má rodina primární a nezastupitelnou roli. Spolupráce rodiny má často neformální charakter, může se jednat např. o zapojení rodičů do činností ve třídě, průběžné individuální konzultace pedagoga s rodiči, spoluúčast na tvorbě individuálních plánů pro děti, pomoc při pořádání akcí pro děti atd.

Centra aktivit

Jedním z hlavních prvků programu "Začít spolu" je vytvoření podnětného prostředí. Rozčleněním prostoru ve třídě na menší koutky vznikají tzv. centra aktivit (domečky), kde děti mají k dispozici materiály a pomůcky, vše dostupné a použitelné tak, aby poskytovaly dostatek možností pro individuální a skupinou práci.

Příklady center aktivit: Domácnost, Kostky, Manipulační a stolní hry, Školička, Ateliér, Hudba, Dramatika, Pokusy a objevy, Písek a voda

Centra aktivit v RC Zajíček

Domácnost/Kuchyňka

V tomto centru probíhají především napodobovací a námětové hry z oblasti rodinného života. Je zde vybavený kuchyňský kout, nákupní koutek, stoleček a židličky (vaření, příprava stolu, pokrmů, žehlení, péče o miminka, nakupování, atp.).

Kostky/Autíčkov

Stejně jako při jiných hrách i při hře s kostkami děti procházejí různými fázemi učení. Učí se chápat výšku a váhu, rozpoznávat tvary, spolupracovat, zlepšovat koordinaci oko - ruka. Děti zde pracují s kostkami dřevěnými, pěnovými, plastovými, a to různých tvarů a barev, se stavebnicemi, autíčky, vláčky, kolejemi, sezónními "pomůckami" jako kaštany ad.

Manipulační a stolní hry

V tomto centru procvičují děti jemnou motoriku, pracují s malými předměty. Patří sem skládání puzzlí, jednoduché stolní individuální i skupinové hry (domino, pexeso ad.). Také např. přebírání, třídění, navlékání různých materiálů.

Školička/Knihy a písmena

Centrum je vybaveno bohatou knihovnou, skříní s psacími a kreslícími potřebami, magnetickou tabulí, na kterou lze psát, "cyber" - stolečkem pro telekomunikaci a učení se na klávesnici.. Děti si zde čtou, prohlíží knížky, pracují s písmenky, učí se telefonovat, kreslí, píší, pracují s tiskátky ad.

Ateliér

Výtvarné činnosti poskytují dětem radost, vzruch a uspokojení. Podporují tvořivost, zvídavost, představivost a činorodost. Děti v ateliéru umístěném v zimní zahradě malují, kreslí, lepí, stříhají, modelují, pracují s nejrůznějšími druhy barev, hmoty, materiálů ad.

Hudba

Toto centrum otevíráme při společných aktivitách u klavíru. Zpíváme, hrajeme na různé rytmicko-melodické nástroje, hrajeme pohybové, rytmické hry ad.

Dramaťáček

Děti si zde mohou zkoušet kostýmy, nalíčit se a připravit na divadlo. Lze zde hrát divadlo magnetické, loutkové, prstové či "opravdové", dle aktuálního naladění dětí.

Pokusy a objevy

Zde zkoušíme různé pokusy a společně hledáme odpovědi na naše otázky: Uhasí mouka plamínek? Plave papír? Co se stane, když necháme kostku ledu v misce do druhého dne? atp.

Čteníčko

Na každý týden si vybereme jednu knihu, která nás provází týdenním programem.

2. RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN

Základní filosofie RC Zajíček koresponduje s filozofií "Respektovat a být respektován"

 • Klademe důraz na respektování osobnosti dítěte a akceptaci jeho vývojových specifik ohledem na jeho věk, vyspělost a psychickou odolnost.
 • Naší základní snahou je vytvoření harmonického a podnětného prostředí a příznivých podmínek pro všestranný rozvoj dětí v oblasti psychické i fyzické.
 • Snažíme se v každém dítěti objevit jeho potenciál a formou hry jej rozvíjet. Naším cílem je pozitivním přístupem přispět k utváření osobností dětí se zdravou sebedůvěrou a mravními zásadami, s úctou ke svým blízkým, svému okolí i sobě samému. Usilujeme o to, abychom v dětech probudili aktivní zájem a chuť objevovat, pozorovat a naslouchat.
 • Záleží nám na aktivní spolupráci s rodiči, chceme rodičům umožnit spolupodílet se na tvorbě programu a akcí pro děti a pomáhat při zlepšování prostředí Dětského klubu.
 • Respektujeme rodinnou výchovu a přizpůsobujeme jí individuální přístup k dětem. Naším cílem je umožnit každému dítěti hladký přesun z domácího, rodinného prostředí do předškolního či školního zařízení.  

Co přesně v Zajíčku znamená individuální přístup?

Každé dítě je jiné a my se snažíme v Zajíčku dítě poznat, pochopit, navázat vztah založený na důvěře a respektovat jeho potřeby (prolink na respektovat a být respektován).

Také každý rodič je jiný a pro dlouhodobou spolupráci je pro nás důležitá otevřená komunikace a důvěra. Naši rodiče si cení individuálního přístupu i zde:

• Dítě si můžete kdykoliv vyzvednout (nemáme žádné pevné časové rozmezí a nevytváříme tak na vás zbytečný tlak)

• Pokud dítě plaká (zejm. v době adaptace) - snažíme se dítě uklidnit, ale také rodiče. Nenecháváme rodiče "trpět" tím, že nechávají ve školce dítě s pláčem. Často se uklidní hned po odchodu rodičů. Posíláme proto zprávu s fotkou, že je vše již v pořádku.

• Fungujeme jako komunita - sdílíme důležité a užitečné informace, pomáháme si.

• Používáme WhatsApp skupinu pro rodiče, kde přes den posíláme fotky z aktivit a her dětí. Také zde najdete plán na další týden, jídelníček a co je třeba si do školky přinést.

• Každý pátek od nás dostanete mailem týdenní shrnutí aktivit, které v rámci týdenního programu proběhly a také plán na týden další.

3. LES VE ŠKOLE

Ve školním roce 2022/23 jsme se zapojili do programu "Les ve škole".

Využíváme bohaté metodiky, které připravilo Vzdělávací centrum TEREZA pro školy a školky, které stejně jako my, chtějí vést děti k lásce k přírodě, být více v lese, pozorovat, hrát si a tvořit venku, využívat darů přírody k vytváření pomůcek a hlavně podpořit motivaci dětí k učení. 

4. VÝCHOVA KE CTNOSTEM 

Ve školním roce 2022/23 jsme se zapojili do programu "Výchova ke ctnostem"

a pracujeme s nádhernou metodikou (Sborník Krajinou ctností a Karty ctností). Chceme v dětech probouzet a rozvíjet vnitřní kvality osobnosti, které jim umožní projít životem odvážně, zodpovědně, aktivně a spokojeně.