Program a přístup

Inovativní výuka

Vycházíme z Rámcového vzdělávacího programu, jehož cíle chceme naplnit prostřednictvím inovativních forem výuky. Čerpáme inspiraci z nejrůznějších směrů (program Začít spolu, Montessori pedagogika, prožitkové učení, demokratické školy ad.), aplikovaných doma i v zahraničí (např. projektová výuka v rámci skandinávského vzdělávací systému).

Díváme se dopředu. K vizím, ke kterým se snaží Ministerstvo školství náš systém vzdělávání dovést v horizontu desítek let, směřujeme už nyní.

Respekt k jedinečnosti

Respektujeme jedinečnost každého dítěte - jeho individuální schopnosti, silné a slabé stránky, tempo atd. Nechceme vychovat desítky dětí, které "zarovnáme pěkně do škatulky". Naopak chceme přispět k tomu, aby každé dítě mělo možnost být samo sebou, naplno rozvinout svůj potenciál a s radostí žít svůj život.

Partnerský přístup

Učitelé jsou spíše partnery, kouči, průvodci, než autoritami, které rozhodují, řídí, hodnotí a kontrolují.

Mít svůj život ve svých rukou.

Každý z nás je tvůrcem svého života. Ovšem ne tehdy, pokud se této své moci vzdáme a přenecháme ji autoritám v našem okolí. Proto jsou děti (ve spolupráci s rodiči a průvodci) zapojeni do rozhodování o svém vzdělávacím procesu (objem učiva, zaměření, forma, tempo atd.).

Chuť se učit a vnitřní motivace

Věříme, že každé dítě má přirozenou touhu poznávat, objevovat, zkoumat a učit se. Snažíme se tuto chuť neudusit. Podněcujeme ji smysluplnou výukou (výuka, která je blízká světu dětí a dává jim smysl) a pestrostí aktivit.

Propojování ročníků

Děti jsou v ročnících propojeny v rámci troj- nebo dvojročí, vznikají tak věkově smíšené skupinky, které jsou přirozené a blízké běžnému životu. Děti jsou vedeny ke vzájemné spolupráci, komunikaci a učení se od druhých.

Spolupráce s rodinou dítěte

Rodiče jsou zapojeni do rozhodování o vzdělávacím procesu svého dítěte a podle svých možností a priorit se zapojují i do pomoci s chodem školy.

Celostní pedagogika

Nedíváme se na dítě jako na prázdnou nádobu, do které je zapotřebí nalít co nejvíce znalostí. Vnímáme celou osobnost dítěte a vyváženě oslovujeme intelektuální, citovou i fyzickou složku.

Důraz na rozvoj kompetencí

V rámci procesu vzdělávání se věnujeme následujícím kompetencím: 

Učení - být schopen vzít v úvahu zkušenost - být zodpovědný za své učení - být schopen řešit problémy - dávat věci do souvislostí - organizovat svůj učební proces 

Myšlení a uvažování - chápat kontinuitu minulosti a současnosti - vnímat hodnoty umění a literatury - nahlížet na aspekty rozvoje společnosti kriticky - hodnotit sociální chování související se zdravím a životním prostředím - být schopen se vyrovnávat s nejistotou a komplexností situace - vnímat politický a ekonomický kontext při vzdělávání a práci - účastnit se diskusí a vyjadřovat vlastní názor 

Objevování - vytvářet a uspořádávat dokumentaci - konzultovat s experty - radit se s lidmi ze svého okolí - získávat informace z různých zdrojů a posoudit jejich věrohodnost - zvažovat různé zdroje dat

Komunikace - rozumět, domluvit se, číst a psát ve více jazycích - obhajovat a argumentovat vlastní názor - vyjadřovat se písemnou formou - být schopen prezentovat se a mluvit na veřejnosti - naslouchat a brát v úvahu názory druhých - rozumět grafům, diagramům a tabulkám 

Adaptace - být houževnatý v případě obtíží - být flexibilní při rychlých změnách - využívat informační a komunikační techniky - nalézat nová řešení Kooperace - být schopen spolupráce a práce v týmu - činit rozhodnutí - navazovat a udržovat kontakty - posuzovat a hodnotit - řešit konflikty 

Práce - ovládat matematické a modelové nástroje - vytvářet projekty - projevovat solidaritu - brát na sebe zodpovědnost - organizovat svou vlastní práci - přispívat k práci skupiny a společnosti


Hlavní a dílčí cíle vzdělávacího programu


Umožnit žákům osvojit si strategie a motivovat je pro celoživotní učení

 • vybírat si a využívat vhodné způsoby, metody a strategie pro aktivní a efektivní učení
 • využívat informační a komunikační prostředky a technologie
 • vyhledávat a třídit informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívat v procesu učení a v praktickém životě.

Podněcovat k tvořivému myšlení, logickému uvažování a ke schopnosti řešit problémy

 • uvádět věci a znalosti do souvislostí a na základě toho si vytvářet komplexnější pohled
 • na přírodní a společenské jevy
 • samostatně pozorovat a experimentovat, získané výsledky porovnávat, kriticky posuzovat
 • a vyvozovat z nich závěry pro využití v budoucnosti
 • volit vhodné způsoby řešení úkolů, sledovat vlastní pokrok při zdolávání problémů, aplikovat osvědčené postupy při řešení obdobných nebo nových úkolů a situaci

Vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci

 • formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu, výstižně, souvisle a
 • kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • obhajovat vlastní názor vhodnou a kultivovanou argumentací
 • naslouchat jiným a porozumět jim

Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

 • aktivně přispívat k diskusi, umět v diskusi obhajovat vlastní názor, ale i respektovat
 • zkušenosti a názory jiných
 • spolupracovat ve skupině při řešení daného úkolu, podílet se na vytváření pravidel práce
 • v týmu a na utváření příjemné atmosféry v týmu

Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti

 • schopnost uplatňovat svá práva a plnit povinnosti
 • schopnosti hodnotit výsledky vlastní činnosti a činnosti jiných
 • řešit praktické problémy a životní situace na základě pochopení principů, jimiž se
 • společnost řídí, znát svá práva povinnosti
 • mít sebevědomé vystupování, pozitivní představu o sobě samém, ale současně schopnosti
 • vcítit se do situace ostatních a respektovat jejich přesvědčení nebo názory

Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám

 • učit je žít společně s ostatními lidmi
 • vnímat kulturní i historické dědictví jako významný fenomén
 • být vnímavý k tradicím a kulturním hodnotám jiných

Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní i sociální zdraví a být za ně odpovědný

 • dle svých možností poskytnout účinnou pomoc v situacích ohrožujících život a zdraví
 • používat bezpečně materiály, nástroje a vybavení, dodržovat dohodnutá pravidla,
 • povinnosti a závazky, rozhodovat se správně, zodpovědně a s ohledem na své zdraví i
 • zdraví jiných
 • dle svých možností poskytnout účinnou pomoc v situacích ohrožujících život a zdraví

Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací

 • rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě
 • schopnost chránit životní prostředí, kulturní a společenské hodnoty
 • vcítit se do situací ostatních a respektovat jejich přesvědčení nebo názory

Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci

 • rozvíjet své podnikatelské myšlení, orientovat se v základních aktivitách potřebných
 • k uskutečnění podnikatelského záměru, chápat podstatu, cíl a riziko podnikání
 • využívat znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu
 • vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost

Hodnocení 

Nepoužíváme známky, ale slovní hodnocení, přičemž jsou děti zapojeny do procesu sebehodnocení. Chyba je vnímána jako přirozená věc v procesu učení, nic víc a nic méně.

Tématicky propojená projektová výuka

Výuka je zasazená do širších tématických celků napříč předměty k lepšímu pochopení souvislostí a využitelnosti poznatků v praxi. Při projektové výuce je kladen důraz na týmovou spolupráci, organizování práce i prezentování výstupů.

Spoluúčast dětí na rozhodování o chodu školy

Všichni jsme na jedné lodi. Není žádné my a vy. Společně se snažíme rozvíjet naši školu. Děti si samy všímají, přemýšlí, přicházejí s nápady a jsou zapojeny do rozhodování o chodu školy (programu, vybavení atd.).