Čtenářská dílna

19.02.2024

Čtenářská dílna v 1. a 2. třídě školy ZAYA: Budujeme mosty k samostatnému čtení

V raných školních letech hrají knihy klíčovou roli v rozvoji jazykových dovedností, fantazie a kritického myšlení. Čtenářská dílna pro (u nás společně se vzdělávající) první a druhou třídu, je navržena tak, aby podporovala mladé čtenáře na jejich cestě objevování radosti ze čtení. Využívám metody RWCT (Čtení a psaní pro kritické myšlení), které pomáhají dětem stát se aktivními čtenáři a mysliteli.

RWCT v kostce:

RWCT (Reading and Writing for Critical Thinking) podporuje aktivní učení, vyžaduje změnu role učitele a podněcuje žáky k samostatnému myšlení. RWCT zahrnuje třífázový učební cyklus: evokaci, uvědomění si významu informací a reflexi, s cílem rozvíjet samostatné myslitele a čtenáře. Tato metodologie podporuje děti v položení otázek, hledání odpovědí a propojování příběhů s vlastními zkušenostmi. Pomáhá rozvíjet kritické myšlení a podporuje samostatnost v učení obecně (i mimo čtenářskou dílnu). "Hlavním cílem programu je, aby se žáci stali samostatnými mysliteli a čtenáři, kteří se dokážou na věci dívat z různých úhlů pohledu, jsou zvídaví a cítí lásku k vědění a zodpovědnost za svět, ve kterém žijí." (https://kritickemysleni.cz/o-programu/)

Průběh Čtenářské dílny v naší škole ZAYA:

Možná vás zarazilo, že se čtenářskou dílnou začínám již v první třídě, tedy převážně s nečtenáři. Dlouho jsem přemýšlela nad tím, proč odkládat začátek takových dílen nejdříve na třídu druhou, s čímž jsem se setkávala v jiných školách. Budovat základy pro přemýšlení nad knihou přeci mohu již ve fázi, kdy děti přečteným textům naslouchají, pozorují obrázky, stačí dobré a smysluplné vedení. Proto jsem upravila tuto metodu pro děti tzv. nečtenáře tímto způsobem:

Začínáme s předčítáním: Každé setkání v prvním pololetí šk. roku s 1. třídou začínám vzbuzením zájmu o téma např. písní, myšlenkovou mapou, krátkou filmovou ukázkou, prací s obrázky, dramatizací apod., s následným předčítáním mnou vybrané knihy s otázkami. Otázky jsou pečlivě formulovány tak, aby podporovaly kritické myšlení a zvědavost. Děti jsou vyzvány, aby sdílely vlastní pocity a myšlenky – předvídáme, propojujeme text s vlastní zkušeností, vizualizujeme si ho, vyjasňujeme si význam informací, shrnujeme přečtené. Tento společný čas je základem pro další práci ve fázi reflexe, během které se snažím děti vést k vyjádření vlastního hodnocení textu pomocí názorové škály a ve zjednodušené formě používám metody jako je např. pětilístek, t-graf, životabáseň, zpřeházené obrázky, Vennův diagram.

Postupný přechod k samostatnému čtení: Společně knihy prozkoumáváme a učíme se rozeznávat, kdo knihy tvoří, zkoumáme různá témata knih a velmi rádi hrajeme hru poslední slovo patří mně. Jakmile děti nabývají na jistotě ve čtení, začínají si vybírat vlastní knihy, které si do školy pravidelně nosí, souvisle a nerušeně je čtou (postupně 5-10 min, ve starších ročnících 20-30 min) a odpovídají na předem připravené otázky adekvátně nastavené věku a jejich schopnostem. Tento krok je zásadní pro rozvoj samostatnosti a osobního vztahu k literatuře.

Představte si, že vám je šest let, otevřete knihu a najednou jste na dobrodružné cestě – hledáte nový domov pro hladovou myšku, plavete v ledových vodách s ledním medvědem, šplháte po stromech s veselým šimpanzem nebo se kocháte moudrostí šlechetného draka. Cestujete zpět v čase, aby vám pravěcí lidé ukázali, jak přežít v divočině, prožíváte kouzlo prvního vánočního příběhu s těhotnou Pannou Marií, vydáváte se s indiánem Kulhavou nohou na výpravu za ohněm a ve světě rytířů zdokonalujete umění svého boje. Každá stránka ožívá příběhy, které rozšiřují vaše obzory a zvou vás k objevování nových světů. Společně s dětmi jsem toto a mnohé další prožila a přiznávám, že se velmi těším na další takové zážitky.

Čtenářská dílna je více než jen o čtení. Je o objevování, sdílení a osobním růstu. Při pohledu do zářících očí našich mladých čtenářů vidím budoucí milovníky knih, kteří jsou připraveni prozkoumat nekonečné světy skryté mezi jejich deskami.


Lada