Roční tématický plán

Program Dětského klubu vychází z mezinárodního programu Začít spolu (www.sbscr.cz)

Náš rok - roční vzdělávací plán_2021/2022 a Náš den - časový plán dne ke stažení zde.

Program rovnoměrně pokrývá následující oblasti aktivit:

 • výtvarné aktivity: kreslení, malování, vystřihování, lepení, koláže, výroba dárků a dekoračních předmětů, modelování
 • hudební, taneční, dramatické a slovesné aktivity: hra na hudební nástroje, zpěv, přednesové a recitační činnosti, hudebně pohybové hry, dramatické činnosti, hry rolí, poslech pohádek, čtení knížek, hry se slovy, slovní hádanky, seznamování se s písmeny a čísly, ..
 • pohybové aktivity: chůze, běh, skoky, protahovací a relaxační cvičení, hudebně pohybové hry, pohyb v přírodě, rozvoj fyzické zdatnosti, činnosti se sportovním náčiním
 • poznávací a rozvojové aktivity: experimenty s materiálem a předměty, poznávání přírody, přírodních jevů a souvislostí, pozorování běžných předmětů a pojmenovávání jejich vlastností, trénink bezpečného chování, orientace v obci, ..

a poznatkové okruhy:

 • lidské tělo a jeho části
 • zdravé životní návyky
 • sebeobsluha
 • mezilidská komunikace, vztahy mezi lidmi, pravidla vzájemného chování
 • předměty a jejich vlastnosti, náš vztah k nim
 • číselné a matematické pojmy
 • prostorové a časové pojmy a souvislosti
 • já, osobnost, každý je jiný, mé vlastnosti, schopnosti, návyky
 • rodina
 • kultura, umění, sport, tradice, lidové zvyky
 • prostředí, v němž dítě žije
 • příroda živá i neživá, přírodní jevy a děje, životní prostředí a jeho ochrana
 • nebezpečné předměty a situace